logo

Welcome to Síolta

The National Quality Framework for Early Childhood Education

Síolta contains the Principles, Standards, Components of Quality and Signposts for Reflection.

Síolta has been designed to support your engagement in all aspects of quality practice and may be used by you as an individual early years educator, in working with colleagues in your setting and also as a support for networking with other professional colleagues who work with young children from birth to six years.

Download the manual

The principles, standards and components contained within this manual are applicable to and for use by early learning and care settings.

Síolta User Manual  (English)

13.2 MB  Download PDF

Síolta User Manual (as Gaeilge)

8.4 MB   Download PDF

The Aistear Síolta Practice Guide

The Aistear Síolta Practice Guide is a support tool to help early years educators to use Síolta and Aistear, the Early Childhood Curriculum Framework (2009) together to develop the quality of their curriculum and in doing so, to better support children's learning and development. The Practice Guide can be used for on-going review, development and improvement by individual educators, educators working together and by educators supported by a mentor.

  Go to Aistear Síolta

Get in touch

Email

Send an email to one of the team.


qualitydevelopment@equality.gov.ie

Office Location

Postal address.

Early Years Quality Unit
Department of Children, Equality, Disability,
Integration and Youth (DCEDIY)
Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower,
Dublin 2,
D02 XW14
logo

Fáilte chuig Síolta

an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas Luath-Óige

Tá na Prionsabail, Caighdeáin, Comhpháirteanna Cháilíochta agus Mear Eolais don Mhachnaimh i Síolta.

Tá Síolta deartha chun tacú le do rannpháirtíocht i ngach gné de chleachtas cáilíochta. Is féidir leat, mar oideoir luathbhlianta aonair, é a úsáid agus tú ag obair le comhghleacaithe i do shuíomh. Is féidir leat é a úsáid freisin mar thacaíocht le haghaidh líonrú le comhghleacaithe gairmiúla eile a oibríonn le leanaí óga ó bhreith go sé bliana d'aois.

Íoslódáil an lámhleabhar

Tá na prionsabail, na caighdeáin agus na comhpháirteanna atá sa lámhleabhar seo infheidhme maidir le agus le húsáid ag suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim leanaí.

Lámhleabhar Síolta (Gaeilge)

8.4 MB   Íoslódáil PDF

Lámhleabhar Síolta (Béarla)

13.2 MB  Íoslódáil PDF

An Treoir Chleachtais Aistear Síolta

Is uirlis tacaíochta í an Treoir Chleachtais Aistear Síolta chun cabhrú le hoideoirí luathbhlianta oibriú i gcomhar le chéile chun Síolta agus Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige (2009), a úsáid chun cáilíocht a gcuraclaim a fhorbairt agus chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí ar bhealach níos fearr. Is féidir an Treoir Chleachtais a úsáid le haghaidh athbhreithniú, forbairt agus feabhsú leanúnach ag oideoirí aonair, oideoirí ag obair le chéile agus ag oideoirí a fhaigheann tacaíocht ó mheantóir.

  Téigh go Aistear Síolta

Téigh i dteagmháil

Ríomhphost

Cuir ríomhphost chuig cheann de na foireann.


qualitydevelopment@equality.gov.ie

Suíomh Oifige

Seoladh poist.

I scríbhinn - Aonad um Ardchaighdeán Luathbhlianta
An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumas,
Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ)
Bloc 1, Plaza Miesach
50-58 Sráid Bhagóid Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2,
D02 XW14